Příprava ke státní maturitě 2021

Svědomitě jste se učili, ale máte pocit, že nic neumíte? Nebo jste snad přípravu nechali na poslední chvíli? Ať už je Vaše situace jakákoliv, my jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli! EUAGENCY připravuje ke státním maturitním zkouškám studenty všech typů středních škol.

Individuální příprava je určena:

  • Všem, kteří se připravují na státní maturitu
  • Zájemcům o individuální výuku

Struktura státní maturity

Státní maturita se snaží standardizovat udělování maturity a dává si za cíl porovnat kvalitu jednotlivých středních škol a pomoci tak vysokým školám při výběru studentů jejich zhodnocením podle jednotných měřítek.

Státní maturita se skládá ze dvou částí - tzv. profilové a společné.

Profilová část je plně v kompetenci ředitele každé školy. Nabídka profilových zkoušek vychází z profilu daného studijního oboru a typu školy. Formu, témata a termín konání profilové zkoušky určí ředitel školy a zveřejní nejpozději 12 měsíců před konáním profilové zkoušky.

Skládá se :

ze 2 nebo 3 povinných zkoušek

z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky

Počet  povinných profilových zkoušek stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (RVP(. Do doby, než budou maturovat první žáci, kteří zahájili výuku dle školního vzdělávacího programu (ŠVP), určí jejich počet ředitel školy.

Profilové zkoušky se mohou konat formou:

písemnou,

praktické zkoušky,

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,

maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.

Jedna zkouška může být rovněž kombinací výše uvedených forem (může se skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky.

Povinné zkoušky:

český jazyk a literatura,

cizí jazyk nebo matematika.

Studenti si mohou vybérat z těchto cizích jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou koncipovány jako zkoušky komplexní a obsahují následující dílčí zkoušky:

1. didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně vyhodnocovaný); v případě zkoušky z cizího jazyka test obsahuje tzv. poslechový subtest,

2. písemná práce (centrálně zadávaná, centrálně administrovaná, vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky),

3. dílčí ústní zkouška (zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky).

U těchto povinných zkoušek si mohou studenti vybrat základní nebo vyšší úroveň obtížnosti dle svého rozhodnutí!

Zkoušky základní úrovně obtížnosti:

ověřují povinné minimum dovedností a znalostí každého maturanta bez ohledu na typ střední školy, obor či formu vzdělávání;

ověřují v daném předmětu pouze to, co podle platných učebních dokumentů má v rámci svého studia probrat maturující na všech typech středních škol, v jakémkoli oboru a v jakékoli formě studia;

představují v daném zkušebním předmětu průnik obsahu vzdělávání všech maturitních oborů.

Vyšší úroveň obtížnosti zkoušek:

je úroveň výběrová a proto nelze očekávat, že na složení této zkoušky své žáky připraví každá škola v každém oboru vzdělávání;

ověřuje dovednosti a znalosti vlastní zejména těm oborům vzdělávání, z nichž se podstatná část žáků úspěšně hlásí ke studiu na vysoké školy;

je odvozena od požadavků vysokých škol při přijímacích zkouškách.

Nepovinné zkoušky:

Student si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

český jazyk a literatura,

cizí jazyk,

matematika,

občanský a společenskovědní základ,

biologie,

fyzika,

chemie,

dějepis,

zeměpis,

dějiny umění

U těchto nepovinných zkoušek si student může vybrat také ze 2 úrovní obtížnosti, ale jen z těch předmětů, z nichž je možné konat rovněž zkoušku povinnou.

Výhody individuální přípravy EUAGENCY:

  • Lektor se věnuje pouze Vám,
  • z toho vyplývá, že narozdíl od skupinové výuky přesně ví, co potřebujete naučit nebo vysvětlit,
  • odstraňuje tak slabá místa ve Vašich znalostech jedno po druhém,
  • lektor je schopen zvolit optimální tempo výuky – na rozdíl od skupinové výuky, kde je tempo výuky konstantní bez ohledu na individuální potřeby studentů,
  • tím, že je lektor detailně seznámen s Vašimi znalostmi, je schopen zefektivnit obsah výuky tak, aby s Vámi probíral skutečně to, co probrat potřebujete,
  • sami si zvolíte intenzitu, čas i místo přípravy,
  • individuální příprava poskytovaná naší společností je mimořádně cenově výhodná.
Objednat službu