Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se 
ze tří dílčích zkoušek: 

Didaktický test z českého jazyka a literatury

Zkouška má formu didaktického testu tvořeného různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) 
otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Testové úlohy mají různou bodovou hodnotu, která je uvedena u každé úlohy 
v testu. 

Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením. Cizinci, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu kratší než dva roky, mají časový limit u didaktického testu prodloužen o 15 minut. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky. 

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemná práce zaujímá nezaměnitelné místo v rámci komplexní maturitní zkoušky 
z českého jazyka a literatury. Písemná práce vytváří žákovi prostor pro to, aby mohl prokázat, že dokáže vytvořit ve svém mateřském jazyce smysluplný text.

Jaké dovednosti by měla ověřit písemná práce?

Cílem písemné práce je ověřit, zda žák dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený 
a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými normami
a zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky. Důležité je také to, jak se žák dokáže orientovat v komunikační situaci nastolené v zadání písemné práce.

Koncepce písemné práce z českého jazyka a literatury

Koncepce písemné práce v rámci maturitní zkoušky navazuje na současnou tradici psaní maturitních písemných prací 
v českém prostředí, ale také s sebou přináší změny.

Písemná práce je zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT), což zajišťuje stejné podmínky pro všechny maturanty. Všichni žáci tak budou začínat na stejné startovní čáře.

Dále pak je rozšířena nabídka zadání, student si vybírá z 10 zadání, což umožňuje alespoň částečnou oborovou cílenost. MŠMT vyhlašuje 10 tematicky různorodých zadání.

Pro vypracování práce je vymezen jiný čas, než tomu bylo dosud, a to 90 minut. S tím souvisí také požadavek na minimální rozsah písemné práce, vzhledem ke stanoveným 90 minutám je minimální požadovaný rozsah písemné práce 250 slov. 

Jak vypadá struktura zadání písemné práce?

Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem nebo výchozími texty různého charakteru 
a způsobem zpracování zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované komunikační situace.

Soubor vzorových zadání k písemné práci naleznete zde

Organizační pokyny

Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. Škola zajistí 1 výtisk do každé učebny. 

Zadání se nevypisuje na tabuli, žák je obdrží v tištěné podobě, z 10 zadání si vybere jedno. Na rozhodnutí o výběru zadání mají žáci 25 minut (pokud vyhláška MŠMT nestanoví jinak). Poté zapíší podle pokynu zadavatele do záznamového archu číslo zvoleného zadání, které již nelze měnit. Písemnou práci žáci píší do adresných záznamových archů.

Hodnocení písemné práce

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury probíhá na školách Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití spisovného jazyka a kompoziční výstavba textu.

Vývoj metodiky písemné práce z českého jazyka a literatury

Koncepce písemné práce, jako dílčí části komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, probíhá neustálým vývojem, 
a to zejména na základě zkušeností, které jsou získávány jak z ověřovacích šetření písemné práce, tak také z hodnocení písemných projevů žáků při maturitních termínech.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek komplexní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to 
s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy. Žák odevzdává řediteli školy seznam literárních děl sestavený na základě kritérií, která jsou stanovena v katalogu požadavků. Tento seznam je zároveň seznamem maturitních zadání. Zkoušku žák koná s pracovním listem, který dostává až po vylosování zadání.

Struktura zkoušky

Struktura zkoušky se skládá z charakteristiky uměleckého textu a charakteristiky neuměleckého textu.

1. Charakteristika uměleckého textu je tvořena 4 částmi:

  • I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr;
  • II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy;
  • III. část: jazykové prostředky;
  • literárněhistorický kontext.


2. Charakteristika neuměleckého textu je tvořena 2 částmi:

  • I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace;
  • II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky.


Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky.


Zadání zkoušky

Jak již bylo zmíněno, zadání ústní zkoušky představuje pracovní list. Pracovní list obsahuje:

  1. výňatek z uměleckého textu;
  2. výňatek z neuměleckého textu;
  3. strukturu zkoušky.

 

Zadání zkoušky a tedy i název pracovního listu je jednoznačně určeno názvem literárního díla – např. Josef Škvorecký: Zbabělci.

Každou dílčí zkouškou jsou ověřovány především ty znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma dílčí zkoušky nejvhodnějším evaluačním (hodnotícím) nástrojem. Zároveň je tak minimalizováno nežádoucí překrývání působnosti jednotlivých dílčích zkoušek. K jistému průniku přitom musí docházet vždy, např. budeme-li vycházet z předpokladu, že ve všech třech dílčích zkouškách by mělo být požadováno spisovné vyjadřování, které je v souladu s jazykovými normami.

Požadavky k maturitní zkoušce jsou vymezeny katalogem požadavků pro český jazyk a literaturu

Hodnocení společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Didaktický test je vyhodnocován centrálně elektronickou formou. Písemná práce a ústní zkouška je hodnocena hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy, kteří jsou držitelé platných osvědčení k hodnocení zkoušek společné části maturity. Celkový bodový zisk z komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se vypočítá jako vážený průměr získaných procentních bodů všech 3 dílčích zkoušek, přičemž váhy jednotlivých zkoušek (Didaktický test: Písemná práce: Ústní zkoušení) jsou 1:1:1. 
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Objednat službu