Cizí jazyk

Využijte individuální doučování jako přípravu ke státní maturitě

Cizí jazyk je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky. V současné době je ve společné části nabízeno 5 cizích jazyků – anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda příslušný žák volený cizí jazyk na střední škole sám studoval. Zkoušky jsou připravovány a žákům nabízeny v jedné úrovni obtížnosti.

Co se týče profilové části maturitní zkoušky, ředitel školy určí v souladu s vyhláškou MŠMT nabídku povinných i nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Komplexní zkouška

Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

Didaktický test z cizího jazyka

  • čtení a jazyková kompetence
  • poslech

Poslechový subtest trvá 35 minut.

Subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu (dále rovněž zkratkou ZA). Slovníky nejsou během testování povoleny. Žák může používat během testování pouze psací potřeby.

Žáci nejprve řeší poslechový subtest, následně pak subtest čtení a jazyková kompetence.

Žáci pracují s testovým sešitem, do kterého mohou vpisovat odpovědi nebo si dělat poznámky, a se záznamovým archem, do kterého zaznamenávají odpovědi. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno používat během testování apod.

Písemná práce z cizího jazyka

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce je administrována v rámci jednotného zkušebního schématu.  
Písemná práce (PP) z cizího jazyka se skládá ze dvou částí. V každé části žák na základě zadání zpracovává jiný slohový útvar. Zadání PP je v českém nebo cizím jazyce v závislosti na úkolu, který má žák zpracovat. V každé části žák zpracovává jeden text odlišného typu, délky a na odlišné téma / situaci.

V rámci metodické podpory učitelů cizích jazyků a přípravy žáků k maturitní zkoušce vydává CZVV příručky k písemným pracím z jednotlivých cizích jazyků:

Organizace testování

Žáci pracují s testovým sešitem, do kterého si mohou dělat poznámky. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno používat během testování apod. Odpovědi žák zapisuje do záznamového archu (ZA), na kterém je vymezený prostor (včetně řádkování) pro zápis odpovědi. 

V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud tyto neobsahují zvláštní přílohy věnované specificky písemnému projevu / korespondenci. 

Vymezený čas:

60 minut 

Čas vymezený na testování zahrnuje přečtení zadání i zápis odpovědí do záznamového archu.

Ústní zkouška z cizího jazyka

Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z cizího jazyka a je zadávána formou tzv. pracovních listů. 

Zadání

Žák si losuje jedno z minimálně 5 zadání. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list (s přílohou). V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité dovednosti na třech všeobecných a jednom specifickém / oborovém tématu.

Formát

4 široce otevřené úlohy – každá na jiné téma (všeobecná témata jsou uvedena v katalogu požadavků pro příslušný cizí jazyk, specifická / oborová témata si stanovuje škola v souladu s RVP a ŠVP).

Hodnocení

Hodnocení podle centrálně stanovených kritérií.

Povolené pomůcky

Slovníky, pro 3. část UZ také doplňkové stimuly (např. obrazový materiál, mapa, čtenářský deník).

 

Třetí části PL (tzv. školní zkušební úlohy) si škola vytváří sama (dle metodických pokynů CZVV), nebo si škola může vygenerovat celé pracovní listy včetně třetích částí dodaných CZVV prostřednictvím informačního systému CERTIS.Pracovní list, který obsahuje zpracovanou 1., 2. a 4. část PL (tzv. zkušební úlohy), dodává na školu Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) prostřednictvím informačního systému CERTIS.

Témata v 1. 2. a 4. části pracovního listu jsou vždy témata všeobecná (viz katalog požadavků, kapitola 2.5).


Ve třetí části ústní zkoušky nejsou ověřována všeobecná témata. V této části jsou ověřována témata specifická a/nebo oborová/odborná, která vycházejí ze specifik dané školy a/nebo oboru studia. Stanovená témata jsou vždy v souladu s výstupy v příslušném RVP a ŠVP školy (viz Katalog požadavků, kapitola 2.5.2). Součástí požadavků na žáka je znalost. Požadavky si stanovuje škola v souladu s ŠVP. Třetí části, které zpracovává CZVV, se vztahují ke specifickým tématům, která by měla být dle příslušných RVP společná všem maturitním studijním oborům, tj. k reáliím zemí studovaného jazyka a České republiky/poznatků o zemích příslušných jazykových oblastní apod.. 

Průběh zkoušky

Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku žák obdrží pracovní list žáka se zadáním, které si žák vylosoval. Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Zkoušení i hodnocení probíhá podle pracovního listu zkoušejícího, který obsahuje instrukce, zadání úkolů i přílohu ze zkušebního listu žáka, ale také doplňkové informace nezbytné pro řádný průběh zkoušení i hodnocení.

Hodnocení ústní zkoušky

Hodnocení ústní zkoušky probíhá dvěma certifikovanými hodnotiteli. U ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zastává jeden hodnotitel funkci zkoušejícího a druhý hodnotitel funkci přísedícího. Hodnocení probíhá podle jednotné metodiky a kritérií hodnocení.

Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 44%, tzn., že žák uspěje v ústní zkoušce, pokud dosáhne nejméně 18 bodů z 39 možných.

Pracovní list

Při přípravě i v průběhu zkoušení pracuje žák s pracovním listem, který konkretizuje zadání ústní zkoušky. Pracovní list má pro všechna zadání jednotnou strukturu (počet částí zkoušky, čas vymezený na jednotlivé části zkoušky apod.) a je standardizován. Pracovní list je tvořen 4 částmi, přičemž každá z nich reprezentuje jiné téma. 

Počet pracovních listů

Pro ústní zkoušku  z cizího jazyka společné části maturitní zkoušku platí pravidla, které jsou dána § 8, odst. 5 maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb.: "Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu. Žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených pracovních listů.".

Pokud bude v daném dni u příslušné komise zkoušen pouze jeden žák, pak stačí, aby tato komise měla připraveno 5 pracovních listů. Nabídka pracovních listů se vztahuje vždy k právě jednomu zkušebnímu dni. Příští den lze použít u téže komise stejné pracovní listy jako ve dnech předchozích. Co se týče horní hranice počtu pracovních listů pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka, tak ta není stanovena.

Příklad: V jednom dni maturuje 8 žáků. Stačí mít tedy připraveno 12 pracovních listů (tj. 8+4). Tímto je splněna podmínka, že poslední žák bude losovat také minimálně z pěti pracovních listů.

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.  

Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

Objednat službu